W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solis Marcin Tkocz z siedzibą w 44-300 Wodzisław Śl., ul. Pszowska 97, telefon : 609 226 605, e-mail : biuro@solisnieruchomosci.pl (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z profilu działalności administratora tj. w celu niezbędnym do wykonania obowiązków pośrednictwa wynikających z umowy pośrednictwa i świadczonych usług z tym związanych.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze, geodeci, doradcy kredytowi, organy administracji publicznej, inne podmioty działające w ramach Sieci Franczyzowej Solis Nieruchomości w celu przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, których pełna lista dostępna jest pod adresem: www.solisnieruchomosci.pl

  5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów niezbędnych wynikających z profilu działalności administratora i upływu terminów wynikających z przepisów prawa.

  7. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b )przenoszenia danych,

c) wniesienia sprzeciwu, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji celów statutowych i ustawowych.

  1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz realizacji zadań statutowych Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy oraz obsługa Pani / Pana w zakresie wykonywanych zadań.

  2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.